Bezig met laden...
Secury. Digital MediaSecury. Digital Media

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn, behoudens afwijkingen in de algemene voorwaarden van de verschillende aangeboden diensten, van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Secury en een natuurlijk- of rechtspersoon, hierna te noemen klant.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs niet indien zij met uitsluiting van de onderhevige van toepassing worden verklaard.

1.2 Offerte

Offertes zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Secury een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Secury, nadat deze eerst schriftelijk door Secury zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtgevers

Wanneer de klant een zelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen partijen dan Secury wenst te verstrekken, dient hij Secury, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Een zelfde opdracht eerder aan anderen verstrekt

Indien een klant eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Secury, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Secury zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Secury de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Secury mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Secury op verzoek van de klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Secury namens de klant offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van een ontwerp, door of namens de klant verstrekt. Op verzoek van de klant kan Secury, voor rekening en risico van de klant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Secury volgens afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de klant, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de klant.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Secury, al dan niet in naam van de klant, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de klant op verzoek van Secury zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door Secury opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Secury is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de klant hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de klant voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Secury.

2.8 Klachten

Klachten moeten binnen tien werkdagen na afronding van een opdracht, schriftelijk aan Secury te worden meegedeeld.

3 Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Secury. Voor zover dergelijke rechten verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Secury daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Secury ten allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Secury openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Secury

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Secury tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of bestanden, eigendom van Secury, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Secury, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Secury bekend te zijn gemaakt.

4.2 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Secury veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.3 Eigen promotie

Secury heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Secury voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Secury door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Secury gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de klant, heeft Secury na een opgave van de klant het recht de administratie van de klant door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de klant niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de klant komen.

6 Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 werkdagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Secury nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Secury gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 250,--.

6.2 Periodieke betalingen

Secury heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie

De klant verricht de aan Secury verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Secury heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7 Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door klant

Wanneer de klant een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Secury

Indien de overeenkomst door Secury wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan van Secury redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Secury op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel Secury als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de klant verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Secury bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Secury garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De klant vrijwaart Secury of door Secury bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De klant vrijwaart Secury voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Secury kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens / materialen.
c. fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Secury, is de aansprakelijkheid van Secury voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de klant gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 3.000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een half jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Secury niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch Secury jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9.6 Schade aan computer systemen

Secury is niet aansprakelijk voor schade aan computer systemen, toegebracht tijdens het gebruik van een door Secury geproduceerde applicatie of bestand.

9.7 Virussen

Secury is niet aansprakelijk voor schade aan computer systemen, toegebracht door een virus, of welke vorm van zelf replicerende code dan ook. Secury zal er echter alles aan doen haar eigen systemen te vrijwaren van virussen.

9.8 Crossbrowser en crossplatform

Gezien de verschillen in browsers (en versies daarvan) maakt Secury geen crossbrowser of crossplatform producten, tenzij anders overeengekomen. Crossbrowser websites worden beperkt tot de huidige laatste versie van die browser ten tijde van de gesloten overeenkomst.

9.9 Bugs

Indien een product tijdens de ontwikkeling en/of na oplevering, en volgens overeenkomst, afhankelijk is van software van derden, is Secury niet aansprakelijk voor schade aan de klant voortvloeiend uit het aantoonbaar optreden van bugs of ander soort disfunctionering van het product mits dit het gevolg is van het gebruik van software van derden.

10 Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de klant niet toegestaan enig recht uit een met Secury gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Secury en een klant is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Secury en de klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Secury is gevestigd.